Senin, 26 Agustus 2013

MUKADIMAH


Dengan Menyebut Nama Alloh Yang Maha Pengasih dan Penyayang

Segala puji bagi Alloh, Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Agung ; Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Rasul Muhammad SAW yang diutus untuk menyempurnakan ahlak dan Beliau SAW adalah seorang manusia yang paling utama di jagad raya. Salawat dan salamnya juga tercurah kepada Sahabat dan Ahlu Bait Beliau SAW, dan semoga kita senantiasa mendapakan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin